Sejlads med elever i 2024

Books

Søfartsstyrelsens regler, der dækker sejlads med elever (og dermed også, kajakkurser og kanokurser i kommercielle og i skoler/institutioner) er senest blevet opdateret i pr. 11. marts 2015. Helt specifikt er det "Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster", der er blevet opdateret.

Den foregående version af reglerne var fra 28. september 2012 - altså mere end 2 år og 4 måneder gammel. I mellemtiden er der gjort mange erfaringer med hvordan de gamle regler fungerer. Disse erfaringer er baggrunden for den nye version af reglerne.

Jeg har sammenlignet de gamle og nye regler, og her får du mit syn på forskellen, specifikt i forhold til sejlads med elever i kano og kajak. Husk – det er stadig dit eget ansvar som instruktør at forholde dig til reglernes præcise formulering, i den sammenhæng du arbejder med.


Hvad betyder det for mig som instruktør?

Kort fortalt: De nye regler er formuleret så den gængse kajak- og kanoinstruktør nemmere kan arbejde inden for rammerne:

 • Antal instruktører: Den samlede besætning skal være på mindst 1 person (i det gamle regelsæt var der et krav om mindst 2 uddannede instruktører når der var mere end 3 fartøjer i samsejlads).
  Det betyder at du nu, inden for reglernes rammer, kan arbejde med eksempelvis DKF's vejledende holdstørrelser på 1 instruktør til 8 kursister på et IPP2 kajak- eller kanokursus.

 • Hjælpere/Assistenter: Der skal være 1 ansvarlig instruktør med relevant sejladserfaring (i praksis en instruktøruddannelse der matcher aktiviteten). Der ud over kan der være et antal hjælpere som har et mere begrænset erfaringsniveau. Det vil sige at man kan bruge assisterende instruktører til at hjælpe når der skal undervises større grupper.

 • Førstehjælp: Kravene til førstehjælpsniveau er præciseret - men niveauet er uforandret.
  I den gamle udgave af reglerne hed det "anerkendt førstehjælpskursus på mellemniveau indeholdende genoplivning".
  Nu er formuleringen: "et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom.".

 • Uddannelsesniveau: Det ansvarshavende besætningsmedlem (den ansvarlige instruktør) skal fortsat have så meget kendskab til sejlads med det pågældende fartøj at en instruktøruddannelse er relevant.
  De øvrige besætningsmedlemmer (dvs. assisterende instruktører) kan ifølge de nye regler, have en mere begrænset uddannelse.


Hvad er ikke lavet om?

 • Der er fortsat krav om en klar ansvarsplacering: Reder og Besætning skal defineres.

 • Der skal fortsat udarbejdes en skriftlig sikkerhedsinstruks for sejladsen.

 • Sammensætningen af instruktører skal beskrives i sikkerhedsinstruksen.

 • Der er fokus på at opretholde godt sømandsskab og at sikkerheden er fuldt betryggende. Alle sejladsens deltagere skal kunne reddes.

 • Alle besætningsmedlemmer skal være myndige.

 • Reder (dvs. skole/institution/virksomhed) skal tegne en passageransvarsforsikring.


Den nye regeltekst (pr. 11. marts 2015) 

Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168743

Kapitel 3

Fartøjer med et dimensionstal under 20

§ 6. I erhvervsfartøjer eller grupper af erhvervsfartøjer i samsejlads hver med et dimensionstal under 20 skal besætningen være på mindst en person, således at fartøjet eller fartøjerne har en tilstrækkelig besætning, der gør det muligt, at alle sejlads- og arbejdsopgaver kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For erhvervsfartøjer nævnt i stk. 1 skal fartøjernes respektive reder eller redere sikre, at:

1) fartøjerne anvendes i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende,

2) fartøjerne er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så de er egnet til formålet, og

3) at der foreligger en skriftlig sikkerhedsinstruks udfærdiget i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer, der under hensyntagen til fartsområdet indeholder sammensætningen af besætningen for de samsejlende erhvervsfartøjer.

Stk. 3. Føreren af fartøjet eller føreren med ansvar for en gruppe af fartøjer, som nævnt i stk. 1, skal som minimum opfylde følgende kriterier:

1) Have relevant sejladserfaring og ud fra en vurdering af sikkerheden ved anvendelse af det pågældende fartøj eller de pågældende fartøjer, have opnået fornødent kendskab til følgende emner:

a) søvejsregler,

b) navigation for relevant sejladsområde,

c) forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler, herunder have gennemført praktisk træning og brug af fartøjets brandslukningsudstyr,

d) fartøjers stabilitet,

e) søsikkerhed,

f) beskyttelse af havmiljøet og

g) mindre fartøjers maskineri.

2) Være i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS minimum ROC, hvis der er krav om radio i det pågældende fartøj. Hvis fartøjet udelukkende er udrustet med et mobilt VHF-radioanlæg, da SRC.

3) Være i besiddelse af bevis som sygdomsbehandler, jf. gældende bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sundhedsuddannelser), hvis der er krav om skibsmedicinkiste i det pågældende fartøj. Hvis der ikke er krav om skibsmedicinkiste om bord i det pågældende fartøj, skal føreren have gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom.

4) Være myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Stk. 4. Besætningsmedlemmer i erhvervsfartøjer, som nævnt i stk. 1, udover føreren af fartøjet eller føreren med ansvar for en gruppe af fartøjer, skal være:

1) instrueret om bord i betjening af fartøjets redningsmidler og brandslukningsudstyr,

2) instrueret i manøvrering af fartøjet, og

3) myndig.Kan alt nu lade sig gøre?

Kort fortalt - Nej. Som instruktør skal du stadig være dit ansvar bevidst, og forholde dig til reglerne når du laver sejlads med elever.

Som kano- og kajakinstruktører lever vi i æraen efter Præstø Fjord ulykken, og den nye bekendtgørelse om besætningsfastsættelse ændrer ikke grundlæggende ved de formelle regler og forsikringskrav. Skoler, institutioner og kommercielle kursusudbydere er stadig berørt.

Men: de reviderede regler åbner op for større frihedsgrader end tidligere, inden for rammerne af godt sømandsskab og med kompetente instruktører og den skriftlige sikkerhedsinstruks som de centrale krav til sejlads med elever.

Alt i alt, mener jeg vi er bedre stillet med de nye regler, i forhold til kano- og kajaksejlads.


Stikprøvekontroller hos kursusudbydere og skoler

Søfartsstyrelsen laver med jævne mellemrum stikprøvekontroller på om sikkerhedsinstrukserne er på plads hos kursusudbydere og skoler. Stikprøvekontrollerne er ikke det samme som en blåstempling eller en godkendelse fra Søfartsstyrelsens - men det er en måde at skabe dialog og faglig sparring omkring at få udarbejdet gode sikkerhedsinstrukser.

I 2016 havde OnAdventure glæden af at en god og konstruktiv stikprøvekontrol af sikkerhedsinstruksen for de aktiviteter vi laver. En kompetent ansat i Søfartsstyrelsens kontor i Frederikshavn først fik sikkerhedsinstruksen tilsendt, og derefter lagde vejen forbi til et køkkenbordsmøde. Over en kop kaffe fik vi gennemgået instruksen, og det var en både konstruktiv og lærerig time. Min klare oplevelse er at der ikke kun bliver sat "tjek" for at søfartsstyrelsen har set instruksen. Der blev spurgt ind til "hvorfor" og "hvordan" med oprigtig interesse.

Helt konkret udbytte af mødet, var en række omformuleringer og præcisioner i den eksisterende sikkerhedsinstruks, samt en dybere forståelse for kravene der foreligger for hvad en sikkerhedsinstruks skal indeholde.

Selvfølgelig er der også den vinkel på det at stikprøvekontrollen kan have det formål at finde virksomheder, skoler og organisationer der ikke har en sikkerhedsinstruks på plads. Det burde være en selvfølge, men specielt i opstarts-sammenhænge, store organisationer og ved enkeltstående arrangementer vil der altid være brug for at have et særligt stort fokus på at få nedskrevet sikkerhedsinstruksen.


Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Tidligere var Søfartsstyrelsens krav til førstehjælpsuddannelse et 12-timers kursus. Dansk Førstehjælpsråd har per April 2017 annonceret et uddannelsesmodul med titlen "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport".

Dansk Førstehjælpsråd skriver:

Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Søfartsstyrelsen og vil indgå i fremtidige bekendtgørelser på området.

Uddannelsen, der er en såkaldt funktionsuddannelse, har en varighed på 8 timer og indeholder udover genoplivning både førstehjælpens hovedpunkter, forholdsregler ved varme- og kuldepåvirkninger, førstehjælp ved akutte livstruende sygdomme og til livstruende blødninger. Uddannelsen skal afvikles praksisnært og remedier der er relevante for kursisterne skal indgå.

Helt konkret betyder det nye førstehjælpskursus for dig som er instruktør på sejladser med karakter af erhvervssejlads:

 1. Det krævede førstehjælpsniveau fra Søfartsstyrelsen nu kan opnåes på et 1-dages kursus frem for et 12-timers kursus. Førstehjælps-uddannelses varighed er altså blevet 4 timer kortere, og det kan gøre din planlægning og logistik simplere.

 2. Hvis du skal have dig en førstehjælpsuddannelse så vil det være oplagt at sikre dig, at den matcher kurset "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport".

 3. Førstehjælpskurser er fremover registreret digitalt og skal opdateres hvert 2. år, mod tidligere, hvert 3. år.


Ibrugtagning af den nye førstehjælpsuddannelse

Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen har endnu ikke (pr. marts 2021) opdateret deres bekendtgørelser for sejlads med elever til at bruge kursustitlen "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport" til at referere til Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse.

Danske forbund, foreninger og samråd:

Dansk Kano og Kajak Forbund, DGI, Kanosamrådet og DGI accepterer alle Dansk Førstehjælpsråds 8-timers “Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” som førstehjælpsuddannelse til færdigheds- og instruktøruddannelser.

British Canoeing

British Canoeing (tidligere BCU) har beskrevet deres nuværende krav til førstehjælpsuddannelse her. Der skal muligvis omsættes mellem Dansk Førstehjælpsråds standarder og internationale standarder, men varigheden er beskrevet som 1 eller 2 dages kurser.

Links


Jeg håber at siden her har givet dig inspiration og viden om at lave gode og sikkerhedsinstrukser.  

Det er i sidste ende din egen og andres sikkerhed der er på spil!

God tur på vandet!